آپدیت NOD32

آپدیت روزانه NOD32

 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 23/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٦/۱
 

NOD32 Username And Password

2009/08/23

Username:EAV-20235045
Password:c5ff2h2c5c

Username:EAV-20245388
Password:k3e6j8tbur

Username:EAV-20269268
Password:43ehsd3m2f

Username:TRIAL-20329602
Password:ukb7afx2kd

Username:TRIAL-20350259
Password:fdk8cbvdxa

Username:TRIAL-20350258
Password:57d4dhv78t


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 22/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٥/۳۱
 

NOD32 Username And Password

2009/08/22

Username:TRIAL-19580647
Password:pnr7ep54jj

Username:TRIAL-20226311
Password:nct6dkna8

Username:TRIAL-20226311
Password:nct6dkna87

UserName:EAV-19986501
Password:8tt8h65tjx

UserName:EAV-19986507
Password:55d5uuf33e

UserName:EAV-19986506
Password:fbmbunf8rt

UserName: EAV-19805321
PassWord: 4bp7ukb5n4

UserName: EAV-19733794
PassWord: pbnbchbpux


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 21/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٥/۳٠
 

NOD32 Username And Password

2009/08/21

UserName: EAV-19792031
PassWord: fxpj743px2

UserName: EAV-19792032
PassWord: mextb3p8mk

UserName: EAV-19642751
PassWord: t242vs4adh

UserName: EAV-19740393
PassWord: p8vcdr2jnc

UserName: EAV-19792033
PassWord: aapnc8p3v6

UserName: EAV-19792053
PassWord: rfeemnjvcn


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 20/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۸
 

NOD32 Username And Password

2009/08/20

Username:TRIAL-20226316
Password:eu3534au3b

UserName: EAV-18775967
PassWord: vb5ku5v32t

Username: EAV-19740522
Password: ah48348mue

UserName: EAV-17534671
PassWord: fmmxx4b67a

Username:TRIAL-20226314
Password:873878x72f

Username:TRIAL-20226311
Password:nct6dkna87


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 19/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۸
 

NOD32 Username And Password

2009/08/19

Username: EAV-19733679
Password: 488hh4xf2u

Username: EAV-19739513
Password: vhdbuh23xf

Username: EAV-19537770
Password: rdujsa8xp2

Username: EAV-19732826
Password: ua5snseux7

Username: EAV-20306584
Password: r6x76sau8x

Username: EAV-18458300
Password: 886uhctbm8


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 18/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٧
 

NOD32 Username And Password

2009/08/18

UserName: EAV-19563261
PassWord: 2mjck6m3pj

UserName: EAV-19563273
PassWord: s8p6bmdenf

UserName: EAV-19563277
PassWord: dupcnxs3ms

UserName: EAV-18143889
PassWord: 5pcsej844t

UserName: EAV-19563245
PassWord: mdedhbh2sc

UserName: EAV-19563255
PassWord: 5c2f8dat85


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 17/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٦
 

NOD32 Username And Password

2009/08/17

UserName: EAV-19563172
PassWord: jeccj277rm

UserName: EAV-19541355
PassWord: 6xjvbrvnvf

UserName: EAV-19563145
PassWord: 2duerubj53

UserName: EAV-19563150
PassWord: aunf5dnxcx

UserName: EAV-19563167
PassWord: axka7etshr

UserName: EAV-19541337
PassWord: xdet4s5c34


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 16/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٥
 

NOD32 Username And Password

2009/08/16

UserName: EAV-19541331
PassWord: 44uxn3p6jm

UserName: EAV-19541335
PassWord: nru63c5rhx

UserName: EAV-19540533
PassWord: 85t537327k

UserName: EAV-19540536
PassWord: nak38jp4ec

UserName: EAV-19541302
PassWord: rpdvrs682v

UserName: EAV-19541320
PassWord: xbh2xrxjua


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 15/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٤
 

NOD32 Username And Password

2009/08/15

Username:TRIAL-20036145
Password:bmn3bmh36c

Username:TRIAL-20036146
Password:xeetcuhtev

Username:TRIAL-20036206
Password:8td5kp4ajp

Username:TRIAL-19636312
Password:ek7un62eba

Username:TRIAL-19636323
Password:kchsder33m

Username:TRIAL-19645113
Password:enfsrc46nh


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 14/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٥/٢۳
 

NOD32 Username And Password

2009/08/14

UserName : EAV-19540513
PassWord : 87nvm3hcc3

UserName : EAV-19540525
PassWord : hha5haxfp2

UserName : EAV-19540528
PassWord : 2m34pmmj2p

UserName : EAV-19540494
PassWord : dssxdtna74

UserName : EAV-19540505
PassWord : hk5v55euue

UserName : EAV-19512652
PassWord : bkn7a3sdkn


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 13/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٢
 

NOD32 Username And Password

2009/08/13

Username:TRIAL-19636306
Password:bstxxu8smv

UserName : EAV-19441422
PassWord : ehk3dpjsef

UserName : EAV-19441435
PassWord : 3ervbc2hcj

UserName : EAV-19441411
PassWord : nvf8m7sdej

UserName : EAV-19441406
PassWord : 6xv6x63k3s

UserName : EAV-19441407
PassWord : ssp2xc3dac


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 12/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۱
 

NOD32 Username And Password

2009/08/12

UserName: EAV-19374636
PassWord: td5saxuu5t

UserName: EAV-19374614
PassWord: juevtdcnr6

UserName : EAV-19441366
PassWord : uh545e2ssj

UserName : EAV-19441367
PassWord : 32bc8dpaf5

UserName : EAV-19441403
PassWord : vf65kkn7su

UserName: EAV-19950416
PassWord: f2v7d7d4sr


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 11/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٩
 

NOD32 Username And Password

2009/08/11

UserName:EAV-19441345
PassWord:8r73n4fcmd

UserName:EAV-19441360
PassWord:27j7rnmka4

UserName:EAV-19441361
PassWord:m3b3rvmdjm

Username:TRIAL-19580814
Password:mbd52bv4bc

Username:TRIAL-19580719
Password:4advefdh6d

Username:TRIAL-19636309
Password:vft6a7kdj8


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 10/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۸
 

NOD32 Username And Password

2009/08/10

Username:TRIAL-19646634
Password:cx2ptmptv8

UserName: TRIAL-19623486
PassWord: v6n8pv5dfm

UserName: TRIAL-19553168
PassWord: pa6txk6dk6

UserName: TRIAL-19553167
PassWord: 4fd2vc6jck

UserName: TRIAL-19553190
PassWord: jha5hucaeu

UserName: TRIAL-19553195
PassWord: abmrpn328r


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 09/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۸
 

NOD32 Username And Password

2009/08/09

UserName: TRIAL-19553156
PassWord: xn3374dxm8

UserName: TRIAL-19553162
PassWord: t2kvjtr65p

UserName: TRIAL-19553169
PassWord: vsd54htubr

Username:TRIAL-19646623
Password:77ns5cx87u

UserName: TRIAL-19553160
PassWord: 3mktdn4u6j

UserName: TRIAL-19553150
PassWord: uu8undbaf7


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 08/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٥/۱٧
 

 NOD32 Username And Password

2009/08/08

Username:TRIAL-19580647
Password:pnr7ep54jj

Username:TRIAL-19580652
Password:26jar8ffre

Username:TRIAL-19580668
Password:38e4uakav8

Username:TRIAL-19580774
Password:57j6brjj3a

Username:TRIAL-19580791
Password:6afxespc84

Username:TRIAL-19580795
Password:svf7r54x6d


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 07/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦
 

NOD32 Username And Password

2009/08/07

UserName: TRIAL-19623474
PassWord: 23b7tfmft6

UserName: TRIAL-19623478
PassWord: kpce6s34rf

UserName: TRIAL-19623470
PassWord: u4rekuxkbt

UserName: TRIAL-19623473
PassWord: c8jdsamnjk

UserName: TRIAL-19623479
PassWord: 8h5a623u33

UserName: TRIAL-19623483
PassWord: f2vbhjdb8v


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 06/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٥
 

NOD32 Username And Password

2009/08/06

Username:TRIAL-19645110
Password:ft8eeapc2r

Username:TRIAL-19645071
Password:67mpvn4bea

Username:TRIAL-19645113
Password:enfsrc46nh

Username:TRIAL-19645114
Password:4f8mrk4xx4

Username:TRIAL-19645115
Password:pb2fss4r8m

Username:TRIAL-19645118
Password:6fsd26stfd


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 05/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٤
 

NOD32 Username And Password

2009/08/05

UserName: TRIAL-19553193
PassWord: 2n44na3dnk


UserName: TRIAL-19553194
PassWord: mftvpf37x6

UserName: TRIAL-19553198
PassWord: 86u53sesuf

UserName: TRIAL-19553199
PassWord: uxmx42ek64

UserName: TRIAL-19553202
PassWord: b5dv8d5nds

UserName: TRIAL-19553205
PassWord: ra7terssmh


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 04/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/۱۳
 

NOD32 Username And Password

2009/08/04

UserName: EAV-19293999
PassWord: sxmpubrd85

UserName: EAV-19293496
PassWord: 2ad4d7hu7a

UserName: EAV-19293502
PassWord: ujxxrxv4pr

UserName: EAV-19293987
PassWord: fm4h34bbt7

UserName: EAV-19293989
PassWord: b24m7a2ksc

UserName: EAV-19293990
PassWord: ffbvc7n5fx


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 03/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٢
 

NOD32 Username And Password

2009/08/03

UserName: TRIAL-19420788
PassWord: ut7vxvkf7n


UserName: EAV-19245388
PassWord: tvc2dkarkb


UserName: EAV-18564028
PassWord: vhev6ukr4k


UserName: EAV-18645819
PassWord: 2rfurauaab


UserName: EAV-19203227
PassWord: 5b43af55rv

UserName: EAV-18978934
PassWord: 5jcu2m7bfp


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 02/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۱
 

NOD32 Username And Password

2009/08/02

UserName: EAV-18978934
PassWord: 5jcu2m7bfp

UserName: TRIAL-19420788
PassWord: ut7vxvkf7n

UserName: EAV-18645819
PassWord: 2rfurauaab

UserName: EAV-19203227
PassWord: 5b43af55rv

UserName: EAV-19245388
PassWord: tvc2dkarkb

UserName: EAV-18564028
PassWord: vhev6ukr4k


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 01/08/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٥/٩
 

NOD32 Username And Password

2009/08/01

UserName: EAV-19205212
PassWord: ds4mxsfvfp

UserName: EAV-19205213
PassWord: kbav4r6d7b

UserName: TRIAL-19136198
Password: cvkea7snkv

Username: TRIAL-19310163
Password: rkdr88hpd2

UserName: TRIAL-19371371
PassWord: fat8jbs2vx

UserName: TRIAL-19371394
PassWord: j6h7632has


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 31/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٥/٩
 

NOD32 Username And Password

2009/07/31

UserName: EAV-18578113
PassWord: sh6p5a4rxd

UserName: EAV-18578115
PassWord: 275mx5df28

UserName: EAV-19126551
PassWord: sbj35ef56e

UserName: EAV-18578109
PassWord: d66xekfdvp

UserName: EAV-18578110
PassWord: 8nvnbmsu75

UserName: EAV-18578112
PassWord: ebvj5f4j8x


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 30/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۸
 

NOD32 Username And Password

2009/07/30

UserName: TRIAL-19304657
PassWord: axuafhr8ua

UserName: EAV-18723877
PassWord: 2kccvet25k

UserName: EAV-12504971
PassWord: amwwufk64h

UserName: TRIAL-19300209
PassWord: 7u4vpv6crk

UserName: TRIAL-19310223
PassWord: hbvjccde4s

UserName: EAV-18776089
PassWord: f2hhecdub3


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 29/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٧
 

NOD32 Username And Password

2009/07/29

UserName: EAV-18776049
PassWord: nrufmssv3p

UserName: EAV-18776051
PassWord: teucfm5k4j

UserName: EAV-18776087
PassWord: abhmkh47a7

UserName: EAV-18775921
PassWord: bpfevenrrc

UserName: EAV-18775967
PassWord: vb5ku5v32t

UserName: EAV-18775966
PassWord: j5ueucvtad

با سلام به دوستان و همراهان همیشگی این وبلاگ . متاسفانه چند روزی به نت دسترسی نداشتم و بابت تاخیر در بروز رسانی معذرت میخوام..موفق و بارانی باشید.


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 28/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٧
 

NOD32 Username And Password

2009/07/28

Username: TRIAL-19048315
Password: hsjndm64v5

Username: TRIAL-19118969
Password: s6vk76hv76

Username: TRIAL-19138585
Password: rhf868bctf

Username: TRIAL-19136198
Password: cvkea7snkv

Username: TRIAL-19048422
Password: u8fs8nhp84

UserName: EAV-18559850
Password: bx3vbt5r6p


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 27/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٧
 

 NOD32 Username And Password

2009/07/27

UserName: EAV-19086632
PassWord: jj4d8pb5ne

UserName: EAV-17893184
PassWord: tsr327kfb7

UserName: TRIAL-19138585
PassWord: rhf868bctf

UserName: TRIAL-19136331
PassWord: s87hpxcuap

UserName: TRIAL-19167225
PassWord: 68jb7us6rx

This ID For Mobile Antivirus
UserName: TRIAL-18148047
PassWord: jj7hu2nvfe


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 26/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٥/۳
 

NOD32 Username And Password

2009/07/26

UserName: EAV-19050567
PassWord: 8tu2cnbssh

UserName: EAV-17892427
PassWord: bh3527uaks

UserName: EAV-18551159
PassWord: erjdp8mejx

UserName: EAV-18578104
PassWord: 5xfjnd64pj

UserName: EAV-19073899
PassWord: ccd3ankeex

UserName: EAV-18578102
PassWord: xafntjtdnp


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 25/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٥/۳
 

NOD32 Username And Password

2009/07/25

UserName: TRIAL-19029373
PassWord: um6463hpvk

UserName: TRIAL-19074377
PassWord: cshc8hk4k3

UserName: EAV-18750075
PassWord: kuaf8x6be7

UserName: EAV-17767523
PassWord: 7ar8ptc544

UserName: TRIAL-19008404
PassWord: sxj27s7r6f

UserName: TRIAL-19014165
PassWord: 6cd4ftusht


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 24/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱
 

NOD32 Username And Password

2009/07/24

UserName: EAV-18987250
PassWord: h2psbtdb87

UserName: EAV-18987244
PassWord: dbanpkshpm

UserName: EAV-18987235
PassWord: uausdnjb6e

UserName: EAV-18987258
PassWord: sd6ssxctsj

UserName: EAV-18987192
PassWord: fc8haskrvs

UserName: EAV-18987199
PassWord: v8vsut7r6r

ایدی من در یاهو : NOD32PERSIAN