آپدیت NOD32

آپدیت روزانه NOD32

 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 23/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱
 

 NOD32 Username And Password

2009/07/23

UserName: EAV-18938065
PassWord: apv3ed6skk

UserName: EAV-18938070
PassWord: jxke7kf5tp

UserName: EAV-18938076
PassWord: 5xj5p5d7v8

UserName: EAV-18938084
PassWord: sh8a62bu74

UserName: EAV-18938046
PassWord: mtaesbnk7k

UserName: EAV-18938050
PassWord: 36a7f2a28a


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 22/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۳۱
 

NOD32 Username And Password

2009/07/22

UserName: EAV-18884721
PassWord: pa6sdh4cre

UserName: EAV-18884725
PassWord: 4k6j47prs5

UserName: EAV-18059068
PassWord: vdn6sfkmv4

UserName: EAV-18884749
PassWord: cvnreahf6n

UserName: EAV-18884679
PassWord: eurseksa8d

UserName: EAV-18882889
PassWord: u7fe7t32cc


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 21/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٩
 

NOD32 Username And Password

2009/07/21

username: EAV-18794424
Password: h7k3h3dhv7

username: EAV-18794427
Password: jbcm7x2paf

username: EAV-18794436
Password: 8u3tmtxdja

username: EAV-18794419
Password: 8xvmpt48p4

username: EAV-18794420
Password: k66spm4eeh

username: EAV-18794444
Password: haft5vuv4n


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 20/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۸
 

NOD32 Username And Password

2009/07/20

Username: TRIAL-18627945
Password: nsct77tksr

Username: TRIAL-18730219
Password: 3s4vmev5c7

UserName: EAV-18551167
PassWord: r62d6bjx5b

UserName: EAV-18551168
PassWord: kms53cuedp

Username: TRIAL-18844507
Password: 6ur4fpdpf7

UserName: EAV-18893835
PassWord: u87m7pxrcs


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 19/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۸
 

NOD32 Username And Password

2009/07/19

UserName: EAV-18551160
PassWord: aac5jaxxuc

UserName: EAV-18551161
PassWord: mejaj4x6ks

UserName: EAV-14252776
PassWord: tujursv58e

UserName: TRIAL-18819230
PassWord: nknf7npcux

UserName: TRIAL-18809333
PassWord: jbnejhdu5x

UserName: EAV-18527046
PassWord: m63jk2ah88


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 18/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٧
 

 NOD32 Username And Password

2009/07/18

username: TRIAL-18589113
Password: n85basv73d

UserName: EAV-18524745
PassWord: j3jxbndb5fs

UserName: EAV-18458320
PassWord: r3e58v3d8p

username: EAV-18646173
Password: vumc3ekb66

username: EAV-18646316
Password: j8fd8vnx2v

UserName: EAV-18524741
PassWord: 7nj7n2sv3s


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 17/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٤/٢٦
 

NOD32 Username And Password

2009/07/17

username: EAV-18646154
Password: d2ecp2vtda

username: EAV-18646157
Password: b5rc58pb3d

username: EAV-18646161
Password: per6rvcp54

username: EAV-18646164
Password: 8bx7kjnmuc

username: EAV-18545381
Password: 3vs4s8rnph

username: EAV-18545384
Password: jr25ku4jfs


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 16/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٥
 

NOD32 Username And Password

2009/07/16

UserName: EAV-18524662
PassWord: rub2vrvnh3

UserName: EAV-18524669
PassWord: n4jtd3txc2

UserName: EAV-18524674
PassWord: cm72tvsmms

UserName: TRIAL-18501406
PassWord: 6cpf6jc5am

UserName: TRIAL-18675498
PassWord: 756xvhvr8v

UserName: TRIAL-18675477
PassWord: m745h25fc7


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 15/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٤
 

NOD32 Username And Password

2009/07/15

UserName: EAV-18428659
PassWord: 7mtv7dtefb

UserName: EAV-18428663
PassWord: k2tnu4ftj2

UserName: EAV-18428668
PassWord: ch3mhj4ec5

UserName: EAV-18428673
PassWord: kpp3brdrja

UserName: EAV-18428636
PassWord: 52bkn7cf6k

UserName: EAV-18428647
PassWord: 28xnxvkuf8


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 14/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/٢۳
 

NOD32 Username And Password

2009/07/14

UserName: EAV-18428659
PassWord: 7mtv7dtefb

UserName: EAV-18428663
PassWord: k2tnu4ftj2

UserName: EAV-18428668
PassWord: ch3mhj4ec5

UserName: EAV-18428673
PassWord: kpp3brdrja

UserName: EAV-18428636
PassWord: 52bkn7cf6k

UserName: EAV-18428647
PassWord: 28xnxvkuf8


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 13/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٢
 

NOD32 Username And Password

2009/07/13

UserName: EAV-16737820
PassWord: mtmfpxv752

UserName: EAV-17602032
PassWord: kmj8x5hmd8

UserName: EAV-17602009
PassWord: nh87jtp5r5

UserName: EAV-17602050
PassWord: vrujtud2vu

UserName: EAV-17602044
PassWord: t3ee7kr7dc


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 12/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۱
 

NOD32 Username And Password

2009/07/12

UserName: EAV-17602087
PassWord: p8ka7r347x

UserName: EAV-18301347
PassWord: ket8cc38mu

UserName: TRIAL-18429009
PassWord: thb2pc8763

UserName: TRIAL-18441560
PassWord: numufh6xp2

UserName: EAV-18524141
PassWord: jmfehva2pm

Username: EAV-18107681
PassWord: fsj8f2cfbh


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 11/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٠
 

NOD32 Username And Password

2009/07/11

 

UserName: TRIAL-18327794
PassWord: n8mfmjtt6b

UserName: TRIAL-18352199
PassWord: n85k273ekr

UserName: TRIAL-18393240
PassWord: fku648jt5r

UserName: TRIAL-18306012
PassWord: 5764fh8ju4

UserName: TRIAL-18314918
PassWord: v7hupafj7s

Username: EAV-18147714
PassWord: me32ks2vkk


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 10/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٤/۱٩
 

NOD32 Username And Password

2009/07/10

Username:EAV-18186149
Password:64kc5xrnuj

Username:EAV-18186147
Password:xdkfa5e2tp

Username:EAV-18186150
Password:hash5rrukx

Username:EAV-18186164
Password:vbnm74b6nv

Username:EAV-18189095
Password:ruhsp6fmkk

Username:EAV-18186130
Password:2ffac6js3h

Username:EAV-18186141
Password:tp6cmus7b6


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 09/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۸
 

NOD32 Username And Password

2009/07/09

Username:EAV-18186147
Password:xdkfa5e2tp

Username:EAV-18186150
Password:hash5rrukx

Username:EAV-18186164
Password:vbnm74b6nv

Username:EAV-18189095
Password:ruhsp6fmkk

Username:EAV-18186130
Password:2ffac6js3h

Username:EAV-18186141
Password:tp6cmus7b6

Username:EAV-18186149
Password:64kc5xrnuj


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 08/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/۱٦
 

NOD32 Username And Password

2009/07/08

UserName: TRIAL-18196332
PassWord: p5p88e4n53

UserName: TRIAL-18196337
PassWord: fmv7uupav6

UserName: TRIAL-18190101
PassWord: h882xxe4xs

UserName: TRIAL-18196099
PassWord: dsn6ecc72n

UserName: TRIAL-18201139
PassWord: 3bpr6ebfnr

UserName: EAV-18107669
PassWord: adn28h5uad


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 07/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٥
 

NOD32 Username And Password

2009/07/07

UserName: TRIAL-18173142
PassWord: 8bhfhnxnhv

UserName: EAV-18122114
PassWord: b67banpx7a

UserName: EAV-15242982
PassWord: 4anmw6ewdh

UserName: EAV-18107634
PassWord: bdp2pnrbbr

UserName: TRIAL-18187752
PassWord: ntnhfecxum

UserName: TRIAL-18173016
PassWord: mtceepe53m


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 06/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٤
 

NOD32 Username And Password

2009/07/06

UserName: EAV-17781310
PassWord: svdndvsehd

UserName: EAV-18096524
PassWord: 42pm6rh5v4

UserName: EAV-17949412
PassWord: 557mubaaje

UserName: EAV-13731884
PassWord: eunmavd2m6

UserName: EAV-17623306
PassWord: k2amsp77p7

UserName: EAV-17781303
PassWord: xnpm57j37p


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 05/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/۱۳
 

  NOD32 Username And Password

2009/07/05

Username: TRIAL-18038886
Password: c3fu3e5h62

Username: TRIAL-18059312
Password: pa6cpv854c

UserName: EAV-17990989
PassWord: tevmxhpdcv

UserName: EAV-17990992
PassWord: uknamdbkp6

UserName: EAV-17990999
PassWord: 6x5a5fa48j

UserName: EAV-18181516
PassWord: vxe4j7amma


 
 
سخنی با یاران و دوستان
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/۱۳
 

با سلام خدمت مراجعه کنندگان عزیز... بنده خود این کدها رو از خودم ننوشته و از منبعی دیگر تهیه میکنم...
منبعی که شاید برای دوستانی که بخواهند دسترسی پیدا کنند کمی مشکل و وقت گیر باشه...
میخواستم دوستان هموطنم یک وبلاگ فارسی و بروزی در اختیارشون باشه که از وبگردی و اتلاف وقت جلوگیری بشه.

حالا برخی از دوستان به چه منظوری اهانتهاییی میکنند و بنده رو ناقص حق کپی رایت و .... خطاب میکنند ..بهتره بجای حسد ورزی به بهتر شده وبلاگشون توجه کنند.
بارها شاهد توهینهایی بوده و هستم ..اما تشکر و دلگرمی همراهان و دوستان همیشگی که به این کلبه درویشی قدم میگذارند باعث دلگرمی بنده شده و تا حد امکان این وبلاگ رو هر روز آپدیت کرده و به اراجیف برخی تنگ نظران نیز توجهی نمی کنم..

بنده از ایجاد این وبلاگ هیچ گونه هدفی مادی نداشته و ندارم و حمل بر خود ستایی هم نیست که از قبول هرگونه اگهی و دریافت مبلغ امتناع داشته و دارم.( گرچه پیشنهاداتی هم بوده ))

بارها عرض شد که کد های این آنتی ویروس در همه جای نت فراوانه..هدفم فقط برای دسترسی آسانتر دوستان هموطن و خارج از کشور که فارسی زبان هستند این بود که وبلاگی فارسی و بروز در اختیارشون باشه..حالا دوستانی که دوست ندارند از مطالب این وبلاگ استفاده کنند به همان منبعی که دوست دارند مراجعه و استفاده کنند..در اینجا به روی همه دوستان و دشمنان باز است.

موفق و بارانی باشید...

دوستان ایدی بنده رو ادد  کنند تا در صورتی که موفق به بروز رسانی نشدم..بدلیل مشکلات حال حاضر اینترنت در کشور..کد ها را برایشان pm  کنم.

ایدی من در یاهو   :      nod32persian


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 04/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/۱۳
 

NOD32 Username And Password

2009/07/04

Username: EAV-18272143
Password: r2m828mvek

UserName: EAV-18096518
PassWord: h2p2m8k3tj

UserName: EAV-04417442
PassWord: hdsx85f2dj

UserName: EAV-17504014
PassWord: pc5xjusjj3

UserName: EAV-17781303
PassWord: xnpm57j37p

UserName: EAV-17987779
PassWord: r6apcmph5s

 


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 03/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٤/۱٢
 

 NOD32 Username And Password

2009/07/03

 

UserName: EAV-17848791
PassWord: 2vc7b8s5rt

UserName: EAV-18155124
PassWord: xsm4u3tksr

UserName: EAV-17854697
PassWord: k654d4e84e

UserName: EAV-17954817
PassWord: fn5k6cc7fn

UserName: EAV-17848791
PassWord: 2vc7b8s5rt

UserName: EAV-17685839
PassWord: j8prjc8cx4

 


 
 
NOD32 Antivirus System.V2.70.16_FINAL
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۱
 
NOD32 Antivirus System 2.70.39 + Fix crack


 

A highly recommended antivirus with high performance and low consumption of resources for Windows. NOD32 Anti-Virus System is made up of versatile utilities:

NOD32 AMON
The resident module MONitor Antivirus is designed to detect and proceed to the configuration prior to the second great variety of threats from viruses, regardless of their origin.

NOD32 Scanner
Powerful scanner that analyzes one or more files and / or directories, as well as one or more disk drives to time.

NOD32 Control Center
This utility controls and configures the updates of databases to detect new viruses and some renovations of the application, if arise.

NOD32 POP3 Mail Scanner
Utility predestined to review and ****** the type of mail in POP3 mail clients to use more.
Operating Systems
2000, Windows XP, Windows Vista


http://rapidshare.com/files/20460381...vS.2.70.32.rar


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 02/07/2009 NOD32 Username And Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٠
 

NOD32 Username And Password

2009/07/02

UserName: EAV-17679404
PassWord: pn7sev52xd

UserName: EAV-15680020
PassWord: 6ks7juk4hh

Username:TRIAL-17971387
Password:25u4f8bmmb

Username:TRIAL-17824362
Password:hkjjxudk2c

Username:TRIAL-17928084
Password:c3j2v4s6ja

Username:TRIAL-17973571
Password:bf623ccrkn


 
 
پدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 01/07/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٠
 

NOD32 Username and Password

2009/07/01

UserName: EAV-17746222
PassWord: 465xdcduhb

UserName: EAV-17746223
PassWord: ebc5d6d48r

UserName: EAV-15768480
PassWord: 7wr5avev3s

UserName: EAV-16705393
PassWord: 3xxcramkjh

UserName: EAV-17728413
PassWord: m4sh6ms28h

UserName: EAV-17728418
PassWord: ck3fs5dk3m


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 30/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٤/۸
 

NOD32 Username and Password

2009/06/30

UserName: EAV-17728407
PassWord: hccdhd67p2

UserName: EAV-17728412
PassWord: aukc6tssh5

UserName: EAV-16642038
PassWord: rjchexet7v

UserName: EAV-17705064
PassWord: 34d2d3mnjj

UserName: EAV-17705088
PassWord: snfrmcpmf5

UserName: EAV-17705089
PassWord: 6unvk6pt7j


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 29/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٤/۸
 

NOD32 Username and Password

2009/06/29

Username: EAV-17688105
Password: r34vfdjnxm

Username: EAV-17688106
Password: khumceu6a3

Username: EAV-17703792
Password: cvuhpv36at

UserName: EAV-17244738
PassWord: cdsjkrhj2s

UserName: EAV-16642819
PassWord: dvddkfvfkv

Username: EAV-17703793
Password: jkuejrctbn

Username: EAV-17705054
Password: 3bhnxcnrjb


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 28/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/٦
 

 NOD32 Username and Password

2009/06/28

 

UserName: EAV-17500413
PassWord: jsejm4er6r

UserName: EAV-17668975
PassWord: 3etfc688km

UserName: EAV-17668976
PassWord: dk4mcx8eb4

UserName: EAV-17676506
PassWord: hkfxpcb642

UserName: EAV-17612765
PassWord: phxe88ucfs

UserName: EAV-17612764
PassWord: u37pd6ju7d


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 27/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/٦
 

NOD32 Username and Password

2009/06/27

UserName: EAV-16981565
PassWord: x36dhstevt

UserName: EAV-16983547
PassWord: 8xha8dj8ka

UserName: EAV-17533262
PassWord: 4t66jdhjku

UserName: EAV-17514477
PassWord: 3uvn64rk82

UserName: EAV-17500413
PassWord: jsejm4er6r

UserName: EAV-17853449
PassWord: h2fskjcs78


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 26/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٤/٦
 

 NOD32 Username and Password

2009/06/26

 UserName: EAV-17533262
PassWord: 4t66jdhjku

UserName: EAV-17486814
PassWord: bureaxh7bd

UserName: EAV-17486815
PassWord: m4xkaphd3t

UserName: EAV-17486731
PassWord: xsxc7xapb7

UserName: EAV-17612766
PassWord: 4p7k82uj88

UserName: EAV-17531141
PassWord: 47t3k2fbm4

 


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 25/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۳
 

NOD32 Username and Password

2009/06/25

 UserName: EAV-17385042
PassWord: cd76t5bd87

UserName: EAV-17469208
PassWord: 578eaxkrms

UserName: EAV-17385554
PassWord: auba23f8j5

UserName: EAV-17469234
PassWord: k6rhfun638

UserName: EAV-17385041
PassWord: 27xxtbb7hr

UserName: EAV-17385032
PassWord: ucr8h647mx


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 24/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۳
 

 NOD32 Username and Password

2009/06/24

UserName: EAV-17385042
PassWord: cd76t5bd87

UserName: EAV-17469208
PassWord: 578eaxkrms

UserName: EAV-17385554
PassWord: auba23f8j5

UserName: EAV-17469234
PassWord: k6rhfun638

UserName: EAV-17385041
PassWord: 27xxtbb7hr

UserName: EAV-17385032
PassWord: ucr8h647mx


 
 
آپدیت NOD32 یوزر نیم و پسورد 23/06/2009 NOD32 Username and Password
نویسنده : حسین زینالی - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/٢
 

NOD32 Username and Password

2009/06/23

UserName: EAV-17283262
PassWord: t7hadad6f6

UserName: EAV-17167279
PassWord: embvbemkf2

UserName: EAV-17283272
PassWord: mkd66ajtks

UserName: EAV-17283271
PassWord: evdabea5jx

UserName: EAV-17167278
PassWord: a65m6hx5sd

UserName: EAV-17283274
PassWord: jmtdxpuv4f